ham

portage overlay
git clone git://git.seahorse.sh/ham.git
Log | Files | Refs | LICENSE

Manifest (306B)


      1 DIST linux-5.19.tar.xz 131581464 BLAKE2B 4db03a6830a3b3bbf0837e1912182a443d9a4aa8af20a12e6ec814ed708038452d3c0ccee1258cca671c464d76461536363a8adc56e9d098c9a44ae3484a297a SHA512 00313b2f9b82d2dc3fb8294007cf7d7599d254b717ed2de23c81fa7a1bbcbc2798ad286cb94e2f7f5bd54132d1d764facd90d30f79dbcc6616cc7f926adc2623