ham

portage overlay
git clone git://git.seahorse.sh/ham.git
Log | Files | Refs | LICENSE

Manifest (299B)


      1 DIST sx-2.1.7.tar.gz 3506 BLAKE2B 1f7989ca1b942cd46e9976a38e7fb4080cba60c47e9e184afd1ee7bd2b3cb42221d9f98113f2b9eb60968c8cfbbe1a7f0ebf4c7d1a6033a274aad11b004c64ac SHA512 3b5893236209fd1e5b1a6cb64ad83df830d822d9a413c627110ef5087b1da6d6c43665e5bd24f49059fbfb57511545ceddd16377ac21ffc38464a66b8ad9dbec